KAŽDÝ Z NÁS MÁ SVŮJ HLAS.
JAKÝ JE TEN VÁŠ?

CHYSTÁTE SE JÍT K VOLBÁM?

Potřebujete
voličský průkaz?

Víte-li předem, že se v termínu voleb nebudete nacházet v místě trvalého bydliště, můžete si zažádat o voličský průkaz - v místě trvalého bydliště osobně do 18. října 2017 do 16.00 hodin, nebo podáním doručeným do 13. října 2017.Více informací o voličských průkazech

KDY SE CHYSTÁTE
ODEVZDAT SVŮJ HLAS?

Volební místnosti se otevírají v pátek ve 14 hod. a poslední lístky můžete vhazovat až do 22 hod., v sobotu pak od 8 hod. do 14 hod. V zahraničí se mohou termíny a časy lišit.

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. Půjdu volit v pátek s průkazem a klidně světakraj, protože kandidátka jiného kraje je ta pravá ořechová.

Jste hlas
jasný a kritický

Volím cestou z práce, ale s průkazem v jiném kraji, protože na naší krajské kandidátce nejsou pracanti jako já.

Jste hlas
po práci nejen legraci

Co můžeš udělat dnes, můžeš kdekoliv. Půjdu volit v pátek s průkazem, protože doma určitě nebudu.

Jste hlas
všude doma

Stavím se u urny v pátek cestou z práce a s průkazem, protože makám daleko od svého rodného kraje.

Jste hlas
makám od rána do večera

Co můžeš udělat dnes, neodkládej nikde na zítřek. Půjdu volit už v pátek s průkazem, protože volím daleko za hranicemi.

Jste hlas
z konce světa

Mám to po cestě z práce, půjdu volit v pátek s průkazem z dalekého zahraničí.

Jste hlas
stále český

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. Půjdu volit v pátek bez průkazu, protože tak jako doma si jinde nezavolím.

Jste hlas
všude dobře, doma nejlépe

Můj hlas padne do urny v pátek cestou z práce domů. Nebo na pivko.

Jste hlas
v pátek padla

V pátek mám volno, takže budu první u sousední urny s průkazem, protože na mé krajské kandidátce zaspali.

Jste hlas
ranní ptáče dál doskáče

V pátek mám volno, budu první u urny s průkazem, protože nevolím doma.

Jste hlas
jako doma

V pátek mám volno, budu první u urny s průkazem, protože volím daleko za hranicemi.

Jste hlas
Friday morning

V pátek mám volno, užiju si to první u urny a bez průkazu, volím totiž doma.

Jste hlas
pátek - voliči mají svátek

Volná sobota je pro mě důležitá, půjdu volit už v pátek a s průkazem, protože kandidátka jiného kraje je neodolatelná.

Jste hlas
průkazně zásadový

Volná sobota je pro mě důležitá, půjdu volit už v pátek s průkazem, protože nebudu doma.

Jste hlas
pohodový víkend

Volná sobota je pro mě důležitá, půjdu volit v pátek s průkazem, protože volím v zahraničí.

Jste hlas
Free Saturday

Volná sobota je pro mě důležitá, půjdu volit v pátek bez průkazu, protože volím doma.

Jste hlas
sobota – žádná robota

V pátek se paří, půjdu volit až v sobotu s průkazem, protože na kandidátce jiného kraje jsou pořádní střelci.

Jste hlas
sobotního zúčtování

V pátek jedu pařit daleko od domova, proto půjdu volit až v sobotu s průkazem.

Jste hlas
nic mě nezastaví

V pátek se paří, proto půjdu volit v sobotu s průkazem, protože volím daleko v zahraničí.

Jste hlas
First I drink, then I choose

V pátek se paří, půjdu volit v až sobotu bez průkazu, protože volím doma.

Jste hlas
Na vítězství!

Chci dojet domů a půjdu volit v sobotu, volím ale s průkazem z kandidátky jiného kraje.

Jste hlas
politicky cestující

Půjdu volit až v sobotu, abych stihl dojet domů, ale potřebuji průkaz, protože trvalý pobyt mám hlášený jinde.

Jste hlas
vlastenecký

Než dojedu do bydliště, tak půjdu volit v sobotu s průkazem, protože volím daleko v zahraničí.

Jste hlas
vysloveně světový

Než dojedu do bydliště, tak půjdu volit v sobotu bez průkazu, protože volím doma.

Jste hlas
cestujícího návštěvníka

Rád volím, půjdu v sobotu s průkazem, protože mi hraje do noty kandidátka jiného kraje.

Jste hlas
státotvorné rodiny

Rád volím, půjdu v sobotu s průkazem, protože nebudu doma.

Jste hlas
dobrého rodáka

Rád volím, půjdu v sobotu s průkazem, protože volím daleko v zahraničí.

Jste hlas
z jiného světa

Rád volím, půjdu v sobotu bez průkazu, protože volím doma.

Jste hlas
ryze domácí

Nedostanu se z práce, půjdu volit v sobotu s průkazem, protože mi vyhovuje kandidátka jiného kraje.

Jste hlas
pracujícího kritika

Nedostanu se z práce, půjdu volit v sobotu s průkazem, protože nebudu doma.

Jste hlas
workoholika

Nedostanu se z práce, půjdu volit v sobotu s průkazem, protože volím daleko v zahraničí.

Jste hlas
domove sladký domove

Nedostanu se z práce, půjdu volit v sobotu bez průkazu, protože volím doma.

Jste hlas
domácího pracanta

PROČ JDEME K VOLBÁM MY

Nechceme, aby za nás rozhodovali jiní.
Nechceme jen přihlížet tomu, co se v této zemi děje a chceme současnou situaci aktivně změnit – nadávat na poměry bez jakékoli vlastní inciativy ke změně nestačí.
Nechceme, aby si náš hlas připsaly k dobru strany, kterým bychom je sami nikdy nedali.
Naše hlasy pro demokratické strany jsou hlasy proti stále sílícímu extremismu a populismu.
Volby jsou nejsilnějším demokratickým nástrojem; jím rozhodujeme jak o svých životech, tak i o budoucnosti našich dětí.

Voličský
průkaz

KDE A JAK HO ZÍSKAT?

Žádost v listinné podobě

Žádost v listinné podobě je opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Pro žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě není žádný předepsaný formulář.

Žádost v elektronické podobě

Žádost v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Osobně na obecním úřadě

V tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém všechny potřebné údaje uvede.

Co je to?

Podle zákona o volbách do Parlamentu voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky voličský průkaz opravňuje voliče k uplatnění jeho volebního práva v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě ve zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

UŽ TOMU ROZUMÍM, ZPÁTKY K OTÁZCE

VOLBY
V ZAHRANIČÍ

Pokud se v době konání voleb do Poslanecké sněmovny budete nacházet v zahraničí, o svou možnost volit rozhodně nepřijdete. Bude však nutné, abyste si vyřídili několik jednoduchých administrativních formalit. Z toho hlediska záleží na tom, jaký charakter Váš zahraniční pobyt má, jinými slovy zdali se jedná o pobyt dlouhodobý, či krátkodobý. Hlasování bude probíhat na celkem 109 místech rozmístěných rovnoměrně po celé planetě. Všechny zahraniční hlasy se budou přičítat k absolutnímu počtu hlasů ve Středočeském kraji.

DLOUHODOBÝ
POBYT V ZAHRANIČÍ

V rámci dlouhodobého pobytu v zahraničí je nutné požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů, který je administrován příslušným zastupitelským úřadem. Tyto úřady vedou zvláštní seznamy voličů, kteří mají bydliště mimo území České republiky.

Do zvláštního seznamu voličů můžete být zapsáni pouze na základě vlastní písemné žádosti, kterou je nutné doložit originálem, nebo ověřenou kopií dokladů potvrzujících Vaši totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu. Tuto žádost musíte doručit nebo předat zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, což je 10. září 2017.

Pokud se nebudete v době voleb nacházet v územním obvodu Vašeho zastupitelského úřadu, může Vám tento úřad vydat na základě žádosti voličský průkaz, pomocí nějž jste oprávněni hlasovat v jakémkoliv jiném volebním okrsku v zahraničí (např. v Mnichově namísto Berlína), ale také v jakémkoli okrsku v České republice.

V souvislosti s tímto postupem je třeba, abyste měli na paměti, že v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů, budete automaticky vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů spravovaným obecním úřadem v místě Vašeho trvalého bydliště v ČR. Pokud se tedy budete chtít dalších voleb zúčastnit v ČR, bude nutné požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zahraniční zastupitelský úřad Vám následně vydá potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, které je třeba odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu máte trvalý pobyt.

KRÁTKODOBÝ
POBYT V ZAHRANIČÍ

Pokud v době konání voleb budete na krátkodobém zahraničním pobytu, je jednodušší vyřídit si tzv. voličský průkaz.

O ten můžete zažádat na obecním úřadě, kde jste zapsáni ve stálém seznamu voličů, a to osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu, tj. 18. října 2017 do 16.00 hodin, nebo doručeným podáním nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017. Žádost musí být v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad Vám následně předá voličský průkaz, a to nejdříve 15 dnů před volbami, anebo Vám jej zašle i do zahraničí.

Nebýt v roce 2006 zahraničních hlasů započítaných do jihočeského kraje (50% pro ODS), levice by získala tolik potřebných 101 poslaneckých křesel. Poslední mandát však připadl ODS, což způsobilo známý politický pat. Hlasování v zahraničí sice obnáší o něco více byrokracie, ale pro kultivaci naší demokracie je určitě důležité, že tato alternativa existuje.

Pokud se tedy budete 20. – 21. 10. nacházet v zahraničív blízkosti českého zastupitelského úřadu, neváhejte tuto možnost využít.

Zadavatel a zpracovatel: TOP 09